Usluge

 

Poslovno savjetovanje

Učestalo praćenje svih poslovnih procesa unutar jednog subjekta ili jednog projekta omogućava ranu dijagnozu problema, njihov pravovremeni tretman, a sve sa ciljem kvalitetnije implementacije, unapređenja poslovanja, povećanja produktivnosti i racionalizacije troškova.

Analiziranje investicionih prilika, procjene potencijala za ulaganja

Prije donošenja svake odluke za ulazak u određenu investiciju, neophodno je izvršiti planiranje koraka u vezi sa ispitivanjima dobrih i loših strana predmetnog ulaganja. Koristeći ovu vrstu usluge, naši klijenti rizik ulaganja svešće na najmanju moguću mjeru.

Posredovanje u realizaciji javno – privatnog partnerstva

Ostvarivanje investicije kroz formu javno-privatnog partnerstva na Balkanu je veoma mukotrpan i zahtjevan proces sa nizom administrativnih barijera. LAZIC Consulting će Vam pomoći da sve procedure prođemo zajedno.

Izrada biznis planova

Dobro planiranje svakog posla je osnovni preduslov za uspjeh. U slučaju da ste se odlučili za pokretanje vlastite inicijative LAZIC Consulting je pravo mjesto na kome treba da počnete. Menadžment će zajedno sa Vama kreirati najoptimalniji biznis plan definišući i ukazujući Vam na prag rentabilnosti, sve potencijalne troškove kojima ćete biti izloženi, sve rizike i prednosti sa kojima ćete se nositi u svom poslovanju.

EU projekti

Nudimo usluge razvoja projekata finansiranih iz različitih EU fondova. U našem timu se nalaze eksperti različitih profila, te certifikovani projekt menadžeri. Takođe, nudimo usluge izrade elaborata, studija izvodljivosti i investicionih studija. Upravljačka, tehnička i tehnološka znanja i iskustva našeg tima i naših saradnika, te ekspertiza naših partnera garantuju kvalitet pruženih usluga.

Monitoring investicionih prioriteta

Nije moguće u svakom trenutku zadovoljiti sve tražnje i potrebe na nivou jedne poslovne inicijative, jedne zajednice ili jedne regije. Zato je bitno na vrijeme identifikovati investicione i razvojne prioritete. LAZIC Consulting vam nudi uslugu ranog identifikovanja investicionih prioriteta, te kvalitetnijeg pozicioniranja vašeg posla, vaše zajednice ili vaše regije u budućim razvojnim procesima.

Marketing savjetovanje

Marketing je proces koji je sastavljen od niza identično važnih elemenata. Zanemarivanjem jednog od njih i njihova neusklađenost može ugroziti ostvarivanje zacrtanih ciljeva ili umanjiti učinak preduzetih napora. Upravo iz tih razloga LAZIC Consulting svojim klijentima nudi potpunu podršku u području marketinga upotpunjavajući osnovnu djelatnost marketing savjetovanja s uslugama provjerenih partnera kako bi konačni rezultat bio prepoznatljiv, snažan i uspješan brend.

Poslovno povezivanje

 

Poslovnim povezivanjem omogućavamo da vaši projekti budu prepoznati, lakše pronađu partnere i investitore.

Kako ćete se poslovno povezati ?

• Uspostavljanjem jakih veza sa mrežama lokalnih pružaoca usluga,

• Uspostavljanjem komunikacije sa ključnim interesnim stranama,

• Podrškom poslovnoj saradnji i organizovanjem poslovnih susreta,

• Osiguravanjem dodane vrijednost malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima povećavajući broj kontakata, sastanaka i otvaranjem novih poslovnih mogućnosti.